Vad gör en psykolog?

Många psykologer arbetar med psykoterapi, det vill säga samtalsbehandling av människor som mår dåligt psykiskt, men inte alla. En psykolog kan även arbeta med utredningar (av t.ex. ADHD eller demens), med företag och organisationer, eller med forskning.

Problem som går att behandla hos psykolog

Exempel på besvär som går att behandla med en psykolog kan vara depression, problem med ångest, tvångstankar och tvångshandlingar, ätstörningar, sorgeprocesser, relationsproblem (äktenskapsproblem, familjeproblem, osv.), social fobi och isolation, samt även mer allvarliga tillstånd som personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdom. (I de senare fallen kan dock även psykiatriska insatser, t.ex. inläggning och medicinering, behövas.)

När ska du tala med en psykolog/psykoterapeut?

När du själv känner att ditt psykiska mående är så problematiskt att dina vanliga strategier för att må bättre inte längre räcker till.

Det finns inget blodprov eller formulär som avgör om du behöver terapi eller inte. Det är din egen upplevelse som avgör, inte de objektiva omständigheterna. En obetydlig händelse på utsidan kan utlösa en större kris på insidan.

Det kan också hända, särskilt i psykodynamisk terapi, att patienter söker hjälp för ett mindre problem men upptäcker att de egentligen har andra, större problem, som de inte varit medvetna om.

Vissa väljer t.o.m. att gå i terapi (eller, i vissa fall, psykoanalys) trots att de mår bra. De använder behandlingen som ett slags förebyggande åtgärd, och för att det kan kännas skönt att regelbundet få prata av sig inför någon utomstående.

Har du svårt att känna efter hur du egentligen mår? Då kan det i sig vara ett tecken på att psykoterapi vore bra för dig.

Exempel på andra symptom som bör tas på allvar är bristande livslust, muskelspänningar, sömnsvårigheter, försämrad aptit, oförklarlig oro, oförmåga att varva ner, svårigheter att känna glädje, behov av att skada dig själv, destruktiva kärleksrelationer, besvärande tvångshandlingar, livsbegränsande fobier, med mera.

(Vissa symptom kan ha fysiska orsaker. Om du är osäker kan det vara bra att även träffa en läkare för att utesluta kroppsliga sjukdomar.)

Psykolog, Psykoterapeut, Psykiatier – vad är skillnaden?

I Sverige har alla legitimerade psykologer läst en grundläggande terapiutbildning. Det innebär att de får behandla patienter om de samtidigt får stöd (handledning) av en högre utbildad kollega. Behandling hos en psykolog med denna kompetensnivå kan räcka för att lindra eller bota många psykiska besvär.

Om du mår dåligt och behöver prata med någon kan du i vissa fall behöva ett ännu mer kvalificerat samtalsstöd. Många vänder sig då till en legitimerad psykoterapeut när de behöver prata med en psykolog. För att bli psykoterapeut måste man dels vara utbildad psykolog, läkare eller socionom, och dels ha läst en särskild psykoterapeututbildning i två steg. En legitimerad psykoterapeut har därmed utbildats ett steg längre än vad som ingår i den vanliga psykologutbildningen.

Alla psykologer är alltså inte legitimerade psykoterapeuter, även om det är en vanlig kombination. Om du säger att du vill “prata med en psykolog” menar du troligtvis att du vill tala med en legitimerad psykoterapeut, som alltså kan komma från flera olika yrkesgrupper.

En psykiatriker är en läkare som specialiserat sig på att behandla psykiska sjukdomar. Deras främsta verktyg är medicinering. Eftersom psykiatriker har läkarutbildning kan även de utbilda sig till terapeuter.

Vad kostar det att gå hos psykolog?

Terapi på en privat mottagning betalar patienten. Priset för en psykolog varierar men är sällan lägre än 800 kronor per terapi tillfälle. Psykoterapi omfattas av högkostnadsskyddet om behandlaren är landstingsansluten. Det innebär att besöken blir gratis när man kommit upp i ett visst maxbelopp under ett år. Fördelen är att du får välja själv vem du vill prata med när du väljer en privat mottagning.

För den som har en begränsad budget och endast lättare psykiska besvär kan ett alternativ vara att vända sig till en studentmottagning. Där tar psykologstudenter emot sina första patienter. Behandlingarna handleds av erfarna psykoterapeuter och priset är reducerat.

Högskolestuderande kan ha möjlighet till samtalsstöd via studenthälsan på den skola man läser på. Kontakta skolan för mer information.

Vissa försäkringar ger rätt till psykologsamtal vid olyckor, sjukdomsfall och liknande. Läs igenom ditt försäkringsavtal eller kontakta försäkringsbolaget.

Gratisterapier förekommer i regel inte, förutom då insatserna omfattas av högkostnadsskyddet. Vissa anser att det finns ett värde i att patienten betalar för samtalen, eftersom den ekonomiska investeringen gör denne mer motiverad och engagerad i behandlingsarbetet. Mängdrabatter, ”klippkort”, prutning och andra prisjusteringar förekommer normalt sett inte. Du betalar det pris per tillfälle som mottagningen anger, och det gäller så länge terapin pågår.

Samtalsstöd hos kurator

En kurator arbetar liksom ovan nämnda yrkesgrupper med samtalsstöd, men fokuserar mer på psykosociala faktorer, t.ex. klientens relationer till sin arbetsplats och till samhälleliga institutioner. Det är därför kuratorer ofta återfinns på platser som skolor och sjukhus. Eftersom kuratorer ofta har socionomutbildning kan även de vidareutbilda sig till legitimerade psykoterapeuter.

Psykoterapi för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som behöver psykologhjälp kan be sina föräldrar att kontakta BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin (www.bup.se). Där finns behandlare som har specialkompetens för att behandla yngre personer.

Vilken sorts terapi ska man välja?

Många terapeuter använder tekniker ifrån flera olika typer av terapier. När du söker terapi så blir du ofta automatiskt matchad mot en terapiform som passar ditt behov. Du behöver alltså inte göra ett aktivt val av terapiform. Det viktigaste är att behandlaren är tillräckligt kompetent och att personkemin stämmer mellan er.

Två av de stora inriktningar inom terapi i Sverige i dag är: KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi).

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att identifiera de tankar och beteenden som skapar problem, och på att lära in nya, mer hälsosamma sätt att tänka och agera. Man utgår ifrån att det inte alltid är nödvändigt att förstå problemets orsak för att kunna behandla det. Du får i uppgift att prova nya beteenden i ditt dagliga liv mellan terapitillfällena. Det kallas för hemläxor. Som patient måste du alltså vara aktiv och engagerad för att behandlingen ska fungera.

Läs mer om KBT
Psykodynamisk terapi intresserar sig för orsaken till symptomen och tar därför större hänsyn till ditt förflutna. Utgångspunkten är att alla psykiska problem uppstår av en anledning, och att djupare läkning kan ske om du förstår hur och varför problemen har uppstått. PDT fokuserar till stor del på att öka din självkännedom. Det handlar därför inte om någon direkt rådgivning, utan du uppmuntras och vägleds till att själv söka svaren på dina frågor.

Psykodynamiska behandlingar har rykte om sig att vara långvariga, men de måste inte vara det. Ibland kan det räcka med några få samtal, ibland behövs längre insatser.

Läs mer om psykodynamisk terapi

Andra terapiformer

Det finns verksamma terapeuter inom flera andra inriktningar inom terapi än KBT och PDT. För vissa patienter kan någon av dessa passa bättre än de två vanligaste behandlingsvarianterna. Här följer några exempel:

Se alla olika terapierformer
Psykoanalys är den behandlingsform som ligger till grund för modern PDT. Du träffar din terapeut – din psykoanalytiker – flera gånger i veckan under en längre tid, ibland i flera år. Genom att fritt få prata om det som faller dig in med någon som lyssnar utan att döma är tanken att du bit för bit ska lära känna dig själv allt bättre. Att bygga en trygg, långsiktig relation till analytikern är också en viktig del i behandlingsarbetet.

Läs mer om Psykoanalys
Jungiansk terapi bygger på C.G. Jungs analytiska psykologi. Här finns drag av PDT, men man lägger även stor vikt vid sagor, myter och drömmar, och därmed även vid så kallade arketyper: urbilder i psyket som är gemensamma för alla människor. Man utgår ifrån att alla människor på det djupaste planet – det kollektivt omedvetna – delar psyke med varandra.
Existentiell psykoterapi ger generöst med utrymme åt de stora livsfrågorna. Man antar att psykiska besvär ofta beror på olösta konflikter med allmänmänskliga problem som frihet och ansvar, döden, ensamhet, isolation, och känslor av meningslöshet, se existentiell psykoterapi hos Wikipedia för mer information. Målet är att du ska försonas med dessa grundläggande villkor, finna en känsla av mening och ta fullt ansvar för ditt eget liv.

Psykolog online: internetterapi

Den normala mötesformen vid psykoterapi är att patienten träffar sin behandlare ansikte mot ansikte på mottagningen. På senare år har studier dock visat att kortare behandlingar via nätet (genom automatiserade formulär, samt i vissa fall mejlkontakt med psykolog) kan vara lika effektivt vid vissa typer av besvär. En del landsting och privata mottagningar erbjuder onlineterapi som ett alternativ. Man kan också hålla utkik efter annonser där forskningsstudier som undersöker effekterna av nätterapi söker deltagare.

Terapi via telefon förekommer normalt sett inte, vanligare är det med en video chatt där du fortfarande kan prata med din psykolog utan att befinna sig i samma rum. Dessa programvaror är oftast gratis att använda, vi rekommenderar att använda skype för videosamtal om din psykolog erbjuder denna tjänsten.

Hitta rätt psykolog via Sympativa

Eftersom psykologer och psykoterapeuter på privata mottagningar har genomgått samma utbildningar som sina kolleger i den offentliga sektorn bör du som patient inte märka någon skillnad i terapirummet. Legitimationen är det viktigaste. Den garanterar att behandlaren håller god kvalitet.

En fördel med att söka privat psykoterapi är att du kan ”välja och vraka” på ett annat sätt. När du söker terapi via landstinget blir du i regel tilldelad en behandlare som man bedömer passar dina behov. Om du själv vet exakt vilken sorts terapi och terapeut du behöver kan det vara lättare att hitta rätt i den privata sektorn. Väntetiden kan också vara kortare, du kan kontakta oss via mejl och beskriva ditt behov. Vi återkommer inom 24 timmar med förslag på erfarna psykologer inom ditt område som du sedan får välja mellan.

Många terapier inleds med att du träffar din nya behandlare vid cirka tre tillfällen för att se hur ni fungerar tillsammans. Först därefter bestämmer ni om ni ska satsa på en längre behandling eller inte. Du kan alltså avbryta terapin i detta skede om du inte tycker att det känns rätt. Detta gäller terapeuter både i den privata och den offentliga sektorn, men kan vara särskilt värdefullt att veta om du funderar på att söka en dyrare privat terapi.